Er du over 18 år? Bekræft du er over 18 år for at besøge Classiquewine.

Indkøbskurv

Kurven er tom

Tilmeld nyhedsbrev

This module can not work without the AcyMailing Component
Banner gul 99x32

Login Form

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ved samhandel med Classique Wine.
Med mindre der mellem kontrahenterne er indgået en skriftlig eller elektronisk kontrakt, som medkontrahenten efter aftalens indgåelse er forpligtet til at opbevare, reguleres alle indgåede aftaler efter de neden for angivne salgs- og leveringsbetingelser, i det omfang en sådan aftale måtte fravige nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Når medkontrahentens accept er kommet frem hos Classique Wine enten pr. brev eller ved elektronisk kommunikation er der mellem kontrahenterne indgået en bindende aftale. Classique Wine benævnes neden for som sælger, mens medkontrahenten benævnes køber.

 

Tilbud:
Et af sælger afgivet tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Alle de i tilbuddet angivne priser er angivet med eksklusiv moms og inklusive moms og andre afgifter. Prisen inklusive moms og andre afgifter vil normalt fremgå i det omfang, det er muligt for sælger at oplyse. Dette gælder også, hvor sælger har fremsat tilbuddet mundtligt, med mindre sælger har udtalt, at prisen er inklusive moms. Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre priserne på grund af pålagte skatter, afgifter, bidrag, prisstigning på råvarer, emballage, materiale, arbejdslønninger, transport ændring af valutakurser m.v.

 

Betaling og ejendomsforbehold:
Betaling sker med indfriende virkning på det tidspunkt, der er angivet i tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke indeholder et betalingstidspunkt erlægges købesummen kontant ved levering. Såfremt købesummen ikke erlægges på det aftalte tidspunkt gælder følgende. Morarenter beregnes og skal betales fra det tidspunkt, hvor købesummen skulle have været erlagt. Morarenter beregnes i forbrugeraftaler efter den efter Rentelovens § 5, stk. 1 angivne rentesats. I alle andre aftaleforhold skal køber erlægges en morarente svarende til 2% pr. måned fra betalingstidspunktet. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser beregner sælger sig pr. rykkerskrivelse 100 kr. excl. moms. Sælger bibeholder ejendomsretten til det solgte under hensyntagen til bestemmelserne i Kreditaftaleloven; særligt dennes §§ 34 og 50.

 

Levering:
Levering sker efter nærmere betingelser.

 

Fortrydelsesret:
Anvendes det købte til ikke-erhvervsmæssig brug (forbruger køb) har køber i overensstemmelse med Forbrugeraftalelovens (Lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret senest ved lov nr. 442 af 31. maj 2000, om visse forbrugeraftaler) § 12 a 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af det købte. Anvender køber sin fortrydelsesret påhviler det køber at afholde omkostningerne til at tilbagelevere det solgte. Anvendes det købte til erhvervsmæssig brug, er der ikke nogen fortrydelsesret.


Forsinkelse:
Sælger bestræber sig på at overholde det eller de angivne leveringstidspunkter i tilbuddet eller efter nærmere aftale. Køber er udelukkende berettiget til at hæve nærværende aftale, såfremt køber senest ved aftalens indgåelse har betinget sig levering til et bestemt tidspunkt, og det fremgår af aftalegrundlaget. Sælger er alene erstatningsansvarlig, såfremt køber kan godtgøre at der foreligger grov uagtsomhed. Sælgers forpligtelse til at foretage levering bortfalder, såfremt der indtræder force majeure uanset varigheden af disse ekstraordinære omstændigheder. Har køber helt eller delvist erlagt købesummen forud for indtrædelsen af force majeure, tilbagebetaler sælger det erlagte beløb. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af force majeure.

 

Mangler, undersøgelsespligt og reklamation:
Køber er forpligtet til ved modtagelsen af det solgte straks at undersøge dette. Såfremt der konstateres mangler ved det leverede, er køber forpligtet til straks at reklamere skriftligt med angivelse af den påberåbte mangel. Kopi af sælgers faktura skal vedlægges den skriftlige reklamation. Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, er sælger berettiget og forpligtet til efter eget valg at fortage omlevering eller afhjælpning eller at kreditere køber for den mangelfulde vare og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare.

 

Produktansvar:
Sælger er ansvarlig efter Produktansvarslovens ufravigelige regler. I andre tilfælde, herunder ved skade på genstande til erhvervsmæssig benyttelse, er sælger alene ansvarlig, såfremt sælger har udvist grov uagtsomhed. I intet tilfælde er sælger erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder for driftstab, tidstab, avancetab og andet indirekte tab eller følgeskader hos køb eller tredjemand. Såfremt sælger eller køber pålægges produktansvar direkte over for en senere erhverver, reguleres sælger og købers indbyrdes forhold efter de forannævnte bestemmelser.

 

Tvister:
Enhver tvist, der udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser eller i øvrigt måtte udspringe mellem sælger og køber vedrørende nærværende aftales fortolkning og udfyldning skal afgøres endeligt bindende ved følgende procedure: Enhver tvist mellem sælger og køber, der ikke af kontrahenterne kan løses i mindelighed, kan – såfremt kontrahenterne er enige derom – søges løst ved mægling, og det forudsættes, at mægler vælges af kontrahenterne i fællesskab. Såfremt der ikke kan opnås enighed om anvendelsen af mæglingsproceduren, eller såfremt denne ikke fører til et resultat indenfor 14 dage, efter dens påbegyndelse, som begge kontrahenter kan acceptere, indbringes sagen for domstolen ved sælgers hjemting, med mindre Retsplejelovens bestemmelser foreskriver, at anden domstol har kompetence. Nærværende aftale skal fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret.

 

NB:
Vi leverer til hele Danmark indenfor 48 timer fra vores lager i Haderslev. Betaling skal ske til vores angivne bank forbindelse.